ఆశల పల్లకిలో... జంప్ జిలానీలు... : పార్టీ ఏదైనా టికెట్ ఇస్తే సరి... : చక్రం తిప్పుతున్న కీలక నేతలు... ఆశ పెడుతున్న పార్టీ అధినేతలు...

ఆశల పల్లకిలో... జంప్ జిలానీలు... : పార్టీ ఏదైనా టికెట్ ఇస్తే సరి... : చక్రం తిప్పుతున్న కీలక నేతలు... ఆశ పెడుతున్న పార్టీ అధినేతలు...

Submitted by SANJEEVAIAH on Sun, 17/09/2023 - 09:43