ఖమ్మం

నియంతలను ఓడిద్దాం..!!

Submitted by Praneeth Kumar on Wed, 29/11/2023 - 21:59

నియంతలను ఓడిద్దాం..!!

◆ దుర్మార్గులను, అహంకారమును, నాయకులను ఓడిద్దాం కానీ నోటాను కాదు..!!

◆ ఐతే గెలిపించడానికి లేదా ఓడించడానికి..!!

ఖమ్మం, నవంబర్ 30, ప్రజాజ్యోతి.